Monografie:
Koncepcja ustroju państwa A.F. Modrzewskiego. Studium filozoficzno – prawne, Kraków 2006, ss. 100.


Artykuły i recenzje:
  1. Rozumienie prawa A.F. Modrzewskiego, Prawo-Administracja-Kościół 2006 Nr 1-2,
    s. 261-280,
  2. Kurator dla osoby ułomnej – de lege ferenda, Rodzina i Prawo 2007, Nr 2, s. 59-65,
  3. W sprawie pojęcia nieruchomości ziemskiej, Rejent 2008, Nr 4, s.142-146,
  4. Kurator dla osoby niepełnosprawnej, Przegląd Sądowy 2008, Nr 4, s. 155-160.
  5. Nabycie prawa własności nieruchomości w drodze przemilczenia w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Przegląd Sądowy 2009, Nr 5, s. 38-48.
  6. Nabycie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie przemilczenia – uwagi na tle projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji, Palestra 2010, Nr 5-6.


Glosy:
  1. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r., IV SA/Wa 78/08, niepubl., Palestra 2009, Nr 1-2.
  2. Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2010 r., P 107/08, Palestra 2011, Nr 9-10.