Kancelaria Adwokacka dr Waldemar Ziętek świadczy profesjonalne usługi prawnicze w zakresie:

• reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz w negocjacjach,
• opinii i ekspertyz prawnych,
• konsultacji prawnych i doradztwa prawnego,
• przygotowywania umów, statutów oraz innych czynności prawnych,
• stałej obsługi prawnej Klientów indywidualnych, biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


1. Konsultacje i opinie prawne

Przedstawiane przez Klientów zagadnienia prawne mają często złożony charakter. Dlatego też wybór rodzaju świadczonych przez nas usług wymaga wcześniejszego szczegółowego przedstawienia Klientom ich sytuacji prawnej. Dokonujemy tego na dwa sposoby: poprzez ustne konsultacje, bądź poprzez opracowywanie szczegółowych opinii prawnych. Między innymi wyjaśniamy na bieżąco podstawowe zagadnienia prawne związane z sytuacją prawną Klienta, a także doradzamy jak rozwiązać daną sprawę oraz jakie kroki prawne należy podjąć w pierwszej kolejności.


2. Umowy

Naturalna elastyczność prawa kontraktów służy nam do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego. Projektowane przez nas umowy zabezpieczają interesy naszych Klientów. W tym zakresie sporządzamy projekty umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak też przez podmioty prywatne, nie prowadzące profesjonalnej działalności zarobkowej. Uczestniczymy w negocjacjach treści umów w trosce o prawne bezpieczeństwo naszych Klientów, opiniujemy projekty umów i monitorujemy sposób realizacji kontraktów już zawartych, a także uczestniczymy w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją ich postanowień.


3. Zastępstwo procesowe

Spory prawne toczone przez naszych Klientów nierzadko wymagają rozstrzygnięcia sądu. Dlatego oferujemy Państwu profesjonalne zastępstwo procesowe, które zaoszczędza czas i niepotrzebny stres. W ramach tej usługi odbieramy od naszych Klientów pełnomocnictwa procesowe, na podstawie których reprezentujemy ich w sądach sporządzając pisma procesowe, bądź zastępując na rozprawach.


4. Spółki

Klientom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę prawną zorganizowanych form prowadzenia działalności w formie spółek prawa cywilnego i handlowego, zarówno osobowych jak i kapitałowych. W ramach pomocy prawnej świadczonej w tym zakresie zajmujemy się między innymi: zakładaniem spółek, w tym sporządzaniem projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów; obsługą prawną organów spółek kapitałowych, wsparciem procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych, szkoleniem pracowników/współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych, z akcentem na omówienie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę.


5. Windykacja należności

Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu przez nich zwrotu należności pieniężnych. Doradzamy jak radzić sobie z nagłą i niezawinioną utratą płynności finansowej oraz podejmujemy niezwłoczne kroki na drodze polubownej i formalnoprawnej zmierzające do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym: reprezentujemy w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami; prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę; reprezentujemy wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i monitorujemy ich przebieg.


6. Odszkodowania

Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania po wypadku od towarzystw ubezpieczeniowych. Uzyskujemy odszkodowania po wypadkach komunikacyjnych, przy pracy czy w gospodarstwie rolniczym. W szczególności specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań za szkody osobowe, takich jak:
• odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, cierpienie fizyczne i psychiczne po wypadku,
• renty powypadkowe dla osoby poszkodowanej,
• odszkodowania, renty i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku,
• odszkodowania za utratę dochodów na skutek wypadku oraz kosztów przygotowania do nowego zawodu,
• odszkodowania za koszty leczenia, w tym zaliczki na poczet kosztów leczenia,
• odszkodowania za zniszczone w wyniku wypadku mienie.


7. Nieruchomości

Służymy naszym Klientom pomocą prawną także w zakresie obrotu nieruchomościami. W tej dziedzinie zajmujemy się między innymi: badaniem prawnym (audyt stanu prawnego) nieruchomości; sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami; reprezentowaniem przed sądami w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości np. o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności; reprezentowaniem przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości; reprezentowaniem wnioskodawców w postępowaniu wieczystoksięgowym.

 


8. Proces budowlany

Otaczamy opieką prawną uczestników procesu budowlanego, w szczególności w zakresie:
- projektowania, opiniowania i negocjowania umów z zakresu procesu budowlanego (umów o prace geologiczne, o prace projektowe, o zastępstwo inwestycyjne, umów generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa), reprezentowania uczestnika procesu budowlanego (inwestora, wykonawcy) na etapie wykonawstwa robót budowlanych; reprezentowania uczestnika procesu budowlanego w sporach związanych z wadami fizycznymi i prawnymi.


9. Postępowania administracyjne i postępowania przed sądami administracyjnymi

Na podstawie odrębnego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w związanych z nimi postępowaniach przed sądami administracyjnymi.


10. Prawo pracy

W zakresie prawa pracy udzielamy pomocy prawnej dotyczącej zarówno kwestii indywidualnych, jak również związanej z restrukturyzacją całych zakładów pracy, w szczególności: sporządzamy projekty umów, pism i regulaminów, a także reprezentujemy strony w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.


11. Prawo rodzinne

Przepisy prawa rodzinnego dotykają najbardziej intymnej sfery życia. Dlatego też w sprawach z tego zakresu postępujemy taktownie i z wyczuciem, zajmując się między innymi: sporządzaniem projektów, opiniowaniem i negocjowaniem umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz) reprezentowaniem stron w procesach przed sądami rodzinnymi np. w sprawach o rozwód, separację lub o alimenty.

12. Prawo spadkowe

Pomoc prawna świadczona naszym Klientom z zakresu prawa spadkowego obejmuje m.in. reprezentowanie wnioskodawców w spadkowych sprawach sądowych np. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o wyjawienie przedmiotów spadkowych, o zachowek, sporządzanie projektów, opiniowanie i negocjowanie umów o dział spadku.